'Sdeddfod yr Urdd a symud blog

Do mi fu prinses charming draw a mi ddeffrish inna' o'm trwmgwsg. Isho rant ydw i. Pam bod poblach y teledu yn mynnu mynd yn ecseitud i gyd bob tro ma 'na "deilyngdod" yn un o brif gystadleuthau 'steddfod yr urdd? O be dwi'n ddalld, dos'na ddim ffasiwn beth a bod rhywun yn deilwng ai peidio yn steddfodau'r urdd, a bod y gora' o bob cystadleuaeth yn cael cynta, dim ots pa mor gachlud ydyn nhw. Gwobr i'r cachiad gora, fel petae. Ta fi sy' di cam-ddalld?

In yddyr niws, ma'r aroliada drosodd, ond 'mond i'r peiriannwyr (da ni'n sbeshal cofiwch) so dwi'm yn cael partîo gormod (mai'n quiet period yn y coleg, a dwi'm yn meddwl basa glas drws nesa yn diolch i mi a fynta ynghanol ei ffeinals). Ta waeth, i ddifyrru'n hun dwi 'di bod yn dysgu am php, css, javascript a chydig mwy am html, a di llwyddo i roi gwefan Aelwyd yr Ynys yn ôl ar ei thraed, with afenjans. Y broblam sgin i ydi, dwisho amlapio blog yr aelwyd yn y dudalen hynt a helynt ...baswn i'n ddiolchgar iawn am unryw arweiniad!

19 awr yn ddiweddarach...

...ac mae'r canlyniad diwethaf newydd gyrraedd, yn gadael y pleidiau â'r nifer canlynol o seddi:

(y newid ers ddoe yn y cromfachau)

Ll: 26 (-3)
PC: 15 (+3)
C: 12 (+1)
DRh: 6 (=)
Ann: 1 (-1)

Y consensws yw ei fod wedi bod yn ganlyniad gwael i'r DRh, da i PC a'r C a chymharol i Ll. Er bod canran pleidlais Llafur wedi disgyn yn sylweddol, hi sy'n parhau i fod y blaid fwyaf o bell-ffordd.

Beth nesa'? Rŵan mae'r hwyl yn dechrau - ffurfio llywodraeth! Mae llawer yn trafod beth sy'n mynd i ddigwydd o amgylch y we, felly wnai ddim ychwanegu at y llanast. Dwi wedi llwyr ymlâdd ond wedi mwynhau yn fawr iawn, ac yn falch fy mod wedi ail-ddechrau blogio. Gobeithio'ch bod chwithau ;o)

Penybont

Carwyn Jones yn cael dychwelyd i Gaerdydd, gyda mwyafrif o 10.4%. Eto, pam mor hir yn cyfrif?! Ella mai fi fethodd y canlyniad, 'swn i'm yn synnu. Mae pawb yn sôn ei bod wedi bod yn etholiad "dda" i Blaid Cymru ac "erchrydus" i Lafur, ond ni fydd yn edrych felly gan y bydd PC yn cael un, ella dwy, sedd ychwanegol, a llafur yn colli 3-4. Fel'na mae'r sustem yn gweithio :) Dim ond ychydig iawn o hwyth eto fydd angen i Lafur golli llawer o seddi, yn fy marn i, a mai amddiffyn fyddan nhw am ychydig flynyddoedd i ddod.

Fel mae'r BBC yn dweud "nos da", dwinna hefyd. Bydd y Cynulliad nesa' yn un difyr iawn, gyda mwy o bwera' ( a mwy a mwy a mwy a mwy plis!) a does wybod pwy fydd yn rhedeg y sioe! Un etholaeth a 3 rhanbarth eto i ddatgan eu canlyniadau. Nos da latsh, mai 'di bod yn bleser :) x

Ogwr

Ahem, Ogmore yn wir. Wel, mae Ogwr wedi datgan eu canlyniadau o'r diwedd. Mae Bro Morgannwg yn cyfri am y 3ydd tro...beth yw esgus Ogwr?! Llafur yn ennill efo... 7900 (34.7%!!) o fwyafrif!

Jane Hutt a Carwyn Jones dal mewn perygl. Mae sôn y bydd y cyfrif yn rhanbarth Canol De Cymru yn cario 'mlaen am lawer awr eto. Dwi ar fin rhoi'r gorau iddi.

Gogledd a De Ddwyrain Cymru - aelod o dras ethnig yn y cynulliad

Dim Dafydd Wigley yn y cynulliad, m'arnai ofn. Dyma'r 4 fydd yn ein cynrychioli yn y gogledd:

Brynle Williams (C)
Mark Isherwood (C)
Eleanor Burnham (DRh)
Janet Ryder (PC)

Does gen i ddim syniad o'r rhifau, felly wn i ddim pa mor agos oedd DW, ond diolch byth - dim BNP!


Hefyd, yr aelod cynta o dras ethnig yn mynd i Gaerdydd: Mohammad Asghar yn cynrychioli Plaid Cymru yn Ne Ddwyrain Cymru fel ail aelod i'r Blaid, yn dilyn Jocelyn Davies. Mike German (DRh) a William Graham (C) yw'r ddau arall.

Gor C'fyrddin a De Penfro, a Gorllewin Clwyd

Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro:

Er bod tipyn o ddarogan y byddai'r Blaid yn cipio hon, 3ydd oedden nhw:

Ceidwadwyr 8590
Llafur 8492
Plaid Cymru 8340

Fel y gwelwch mi oedd hi'n agos iawn a gallasai fod wedi mynd unrhyw ffordd! Ai dyma ddiwedd ar obeithio Glyn Davies gan fod y Toriaid wedi cipio 2 sedd yng nghanolbarth a gorllewin Cymru? Mawr obeithiaf ddim!


Gorllewin Clwyd:

Darren Millar i'r Ceidwadwyr yn cipio hon gan Lafur sy'n golygu na fydd Alun Pugh yn dychwelyd i Fae Caerdydd. Darren Millar achosodd stŵr oherwydd ei ddaliadau crefyddol a roedd llawer yn darogan y byddai hynny'n ddigon iddo golli'r ras, ond nid hynny a fu.

Oes modd i'r Ceidwadwyr gael cymaint o seddi â Phlaid Cymru? PC: 7 sedd hyd yn hyn, C: 5 sedd. 3 etholaeth i fynd; Penybont (bygythiad i Carwyn Jones), Bro Morgannwg (bygythiad i Jane Hutt) a tydi pobl Ogmore (lle?! Sori, dim clem am gyfieithiad) ddim yn medru cyfri, ymddengys, gan bod neb yn darogan sioc yma.

Aberconwy a'r wawr

Mae'n hanner awr wedi 5 a dwi'n dechrau fflagio, ond yn falch 'mod i wedi aros ar fy nhraed tan hyn. Mae Gareth Jones i'r Blaid newydd "gipio" Aberconwy er bod ymgeisydd cryf iawn yn Dylan Jones-Evans y Ceidwadwr. 5 canlyniad i fynd, heb ddechrau ar y seddi rhestr. Mae disgwyl i'r Ceidwadwyr gipio Gorllewin Caerfyrrdin a De Penfro (sedd oedd Plaid Cymru yn obeithiol ynddi) ond mae'n debyg ei bod hi'n agos iawn yno - oddeutu 200 o bleidleisiau rhwng Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr! Digon o gyffro i 'nghadw i'n effro!

Hack-yo a Phreseli Penfro

Efallai i rai ohonoch fy adnabod ar dîm y Democratiaid Rhyddfrydol ar raglen Etholiad '07 Slacio. Sobor o raglen ond doeddwn i erioed wedi ei gwylio o'r blaen felly dyma fynd i gymryd rhan yn y gynulleidfa, pan ddaeth rhywun o'r tîm cynhyrchu (itv) ataf a gofyn fyddwn i'n fodlon eistedd ar dîm Llafur neu'r DemRhydd?! Mi addawson nhw bres a diod i fi felly fedrwn i ddim gwrthod, a chefais fy rhoi ar dîm Hywel Davies.

Yn dilyn fy ymddangosiad derbyniais lawer e-bost a neges destun yn datgan syndod, yr ora (gan AG!):

pwnc: methu credu
neges: Ydi hybu llaeth Cymru ar draul cwrw Lloegr yn rhan o faniffesto'r Lib-Dems erbyn hyn?!

yn cyfeirio at Eirwyn Pontshân ar fy mol :)

Hoffwn roi'r ymwrthodiad canlynol, rhag ofn na chawsoch chi'r neges...

Tydw i DDIM yn aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol nac ychwaith yn gefnogwr. Hwren wleidyddol ydwyf.

Serch hynny, cefais sgwrs eithaf difyr efo Hywel. Er ei fod yn gwenu fel giat yn ystod y canlyniad, wnaeth o ddim cweit cyrraedd ei darged pleidleisiau. Gwell lwc tro nesa' :)

Mae'r adar yn canu. Bore da!

Labels:

Canlyniad Môn

Mandi Abrahams - DRh - 912
Jonathan Austin - Ll - 4681
Ieuan Wyn Jones - PC - 10653
James Roach - C - 3480
Peter "os nad y fo 'di'r addfwyn oen mae'n ddarn ohonno'n saff" Rogers - Ann - 6261
Francis Wykes - UKIP - 833

HWRE!! Dwi'n HAPUS! Mae'r chwisgi yn cael ei agor. Iechyd da, gyfeillion!x

Môn - dwi'n poeni

Does gen i ddim rheswm o gwbwl i boeni mwy rŵan nag oedd gen i gynt, ond mae'r aros yn fy nghadw ar bigau. Dwi'n gadael y cwrw ac am y chwisgi, dwi'n meddwl. Pedwar canlyniad gwych i Blaid Cymru er hynny, dros 4000 o fwyafrif yng Ngheredigion ac yn Llanelli, a 60% o'r bleidlais i Dafydd Êl, ynghyd â chanlyniad da Arfon.

Arfon - gwych i Alun Ffred!

Newyddion gwych i Alun Ffred yn Arfon, dim o'r lol Eaglestone 'na! 52% o'r bleidlais i Alun Ffred. Dim ond gobeithio bydd canlyniadau da i'r Blaid yn parhau dros y dŵr...

Vaughan Roderick - Llafur y Wancars

Teipo, wn i, a phlentynnaidd ar fy rhan, ond doniol!

Pobl Môn - onesdli

S4C newydd ymweld â Môn (hôm swît hôm) - gydag un neu ddau o bwyntiau difyr, e.e. bod y Blaid yn g'neud yn dda ym Mliwmares. (dwi'n meddwl mai dyna udodd o) Da o beth os hynny, mae Bliwmares yn le Seisnigaidd ar y naw yn gyffredinol, a mae canlyniad da i IWJ yno yn argoeli'n reit dda iddo. Dwi, yn bersonol, yn gobeithio mai dyna yw'r gwirionedd. Er fy mod wedi pwdu â Ieuan dros yr Wylfa a manion eraill (ei or-hoffter o'r ffens) mi lwyddodd i dynnu ei hun oddi ar y ffens a siarad o blaid Wylfa 2 a mi gafodd fy mhleidlais, ac unwaith eto pleidiwr wyf. (am rŵan o leiaf).

Ond am y rhestr... mae'r BNP yn gwneud yn dda yno?! Dwi ddim yn hapus am hyn. Be sy' haru pobl dwch?! A hefyd bod y blaid Werdd yn gwneud yn eithaf da. Dwi ddim yn meindio hynny o gwbwl, ond mae'n dipyn o sioc! Sioc bleserus, efallai :)

Mynd i bleidleisio - i be?

Clywais stori wnaeth fy nhristau yn fawr heddiw. Mae llawer o sôn wedi bod am y diffyg mawr yn y wasg yn ledu'r neges am yr etholiadau, ac os oedd angen tystiolaeth dyma hi! Mae'n debyg bod mwyafrif pleidleiswyr ifanc Ysgol Gyfun Llangefni (ia, Llangefni!) yn meddwl eu bod yn pleidleisio "i gael praim minister newydd, neu rwbeth". Trist iawn iawn.

Cynulliad isel ym Môn

Cynulliad yw'r gair Cymraeg am "turnout", yn ôl Cysgeir. Mae Vaughan Roderick newydd nodi ar ei flog (blog gwych, gyda llaw, dwi wedi bod yn sownd iddo tros yr wythnosau diwethaf!) mai dim ond 49% bleidleisiodd ym Môn.

Fedrai ddim meddwl o gwbwl beth fyddai hynny'n ei olygu i'r canlyniad, ond mae Ordovicius yn awgrymu mai drwg o beth i Ieuan Wyn yw hyn. Dwi'm yn deall y rhesymeg tu ôl i hyn; byddwn i wedi tybied mai newyddion drwg i Lafur fyddai cynulliad isel?

Labels: ,

Dwi 'nôl

Mae atgyfodi'r blog fel mynd â charafan ar wyliau - wedi misoedd o segura dyma roi llneuad sydyn i'r hen flog, llenwi'r oergell â chwrw a ffwrdd a ni! Mae llawer wedi digwydd i mi ers dechrau 2007 ac efellai y cai gyfle i sôn amdanynt, rhyw ddydd, ond nid heno! Mae hi'n noson etholiad, a dwi 'di 'nghyffroi fel plentyn 5 oed sy'n disgwyl am Sion Corn!

Dwn i ddim pam fy mod yn blogio, ond Blamerbell sydd wedi dwyn perswâd arnai heno. Ail-adrodd newyddion blogiau eraill a'r BBC fyddai berryg, ond mi cadwith o fi'n ddiwyd!

Labels:

Trafodaeth â phaned

Wedi bod yn gwylio'r "gywings-on" yn y Senedd rhwng Plaid Cymru a Llafur. Rhywbeth darodd fi wrth wylio'r newyddion neithiwr...'sgwn i ym mha iaith oedd IWJ a RhM yn trafod?!
Llun wedi'i fachu gan y Bîb

Mwy o longyfarchion!

Wel dyma fi yn ôl! Wedi cael toriad bach oddi wrth y blogyn yn ddiweddar (y we ddim yn gweithio, Gwlad Pwyl, Steddfod, Ffrancwyr ayyb) dyma ddarganfod "internet" yn y gwaith! Fel y gwelwch chi mae digon i'w adrodd (pan fyddai ddim yn "gweithio" ella), dim ond dod yma ydw i longyfarch Lowri Angharad yn fawr iawn iawn iawn ar gael 11* yn ei ThGAU! Blydi gwych! 'Mond gobeithio y gwnei di ddilyn ôl traed dy deulu efo canlyniada blydi gwych lefel UG w'sos dwytha hefyd! Da iawn i GRh, GM a MG yn fana :)

Reit, dyna'r bit sopi drosodd dwi "up-for-a-rant". Dwi'm yn hen iawn (teimlo felly ddigon amal - 20 tro nesa! :[ ) ond dwi'n cofio digon o ddyddia canlyniada i wbod bod "aroliada'n mynd yn haws ers y flwyddyn dot". Fedra i ddim rhoi fy marn ar hyn achos nesh i'm sefyll arholiad deng mlynadd ar hugain yn ôl, ond be sy'n fy nghael i ydi sut adroddir ar "1% o gynnydd eto eleni yn y disgyblion sy'n cael A-C" neu beth bynnag maen nhw'n ddeud, sy'n awgrymu'n syth bod unai a] plant yn mynd yn glefrach neu b] aroliadau'n mynd yn haws.

Ond does 'na neb yn son affliw o ddim am sut mae'r papurau yn cael eu marcio. Plis neith rhywun fy nghywiro os dwi'n rhoi cam-argraff yn fama, ond onid yr arholwyr sy'n gosod y safon/gôl-posds ac yn penderfynnu faint sy'n cael gradd A ayyb?! Bydda cadarnhad o hyn yn neis, blood pressure and all that jazz!

Peth arall, o'r hyn dwi'n ddeall o siarad efo pobl megis taid a dad a ballu, ydi'r modd o addysgu wedi newid? Be 'dwi'n feddwl ydi newid yn y pwyslais o ddeall y gwaith i'w wybod o. Er enghraifft, mi aeth Dad i'w arholiad llafar Ffrangeg Lefel O efo faint bynnag o Ffrangeg oedd ganddo, a gofynnwyd iddo egluro sut mae gwneud paned o de. Mi es i i fy arholiad llafar Ffrangeg TGAU efo 5 llith 100 gair yr un ar fy nghof a dyna ni. H.y. memory test ydi aroliadau rwan, tydyn nhw ddim yn arholi gallu y disgyblion.

Reit, rant drosodd. Gwnewch be fynnwch chi o hynna, dwi'n mynd i "weithio". Hwyl am y trons!

Genod...ym...Droog

Do, ma clwy'r Genod Droog wedi fy nghyrraedd yma yng Nghaergrawnt. Rhaid i mi ddweud bo fi ddim yn disgwyl llawer ganddynt, ond iesgob, ma nw'n wych! Wedi diwrnod anhygoel o sâl i mi, dwi wedi gwenu am y tro cyntaf heddiw yn gwylio'r fideo yma. Gobeithio gwelai nhw'n fyw yn rhywle dros yr haf!

Sôn am yr haf, dwi wedi (o'r diwedd) llwyddo i gael gwaith (mae'n rhaid i mi gael o leiaf 4 wythnos o brofiad gwaith mewn lle peirianyddol cyn y caf i wneud fy 2ail flwyddyn yma. Ma pasio aroliada'n help hefyd medda nw *peswch*). Dwi erioed wedi "gweithio" o'r blaen, felly bydd yn brofiad hollol newydd i mi godi i wneud diwrnod o waith 9-5 (neu beth bynnag yw'r oriau) a chael cyflog! Helpith fi i gael byw yn fras-ach flwyddyn nesa' gobeithio. Mi fyddai'n gweithio am 9 wythnos yn FAUN Municipal - ffatri lori bins yn Llangefni! Edrych ymlaen...dwi'n meddwl!

Dawnsiwr

Fideo (eithaf hir ond gwerth ei wylio) ar YouTube o foi yn dawnsio "The Evolution of Dance". Da iawn ynghanol gwaith ar brynhawn Gwener!

South Park

Dyma fi 'di 'nhagio gan Wierdo, felly dyma fynd ati i greu "fi" south-park-aidd. Tydw i erioed wedi gweld y rhaglen, ond yn nabod ambell frawddeg fel "o fy nain, tydi a laddws Ceni" o'r ysgol.

Mi benderfynish i 'mod i fel ydw i rwan yn rhy ddiflas ar gyfer cartŵn, felly dyma sut fyddai ar y penwythnosau: