Chwarae tric ar Aelwyd yr Ynys

Cyn i mi fynd am y Coleg, roedd yr Aelwyd yn mynd yn "hai-tec" a wedi cael cyfeiriad e-bost. Ychydig yn ddiweddarach dyma 'na erthygl am yr Aelwyd yn y Glorian, ac yn hysbysebu'r cyfeiriad. Un noson yn yr Holland Arms (y dafarn) tra'n trafod yr helfa drysor oedd i ddod, dyma Lowri* a Robin* a minnau'n penderfynnu chwarae tric ar yr Aelwyd. Mi ddudis y baswn yn esgus bod yn rywun oedd â diddordeb mewn cael yr Aelwyd i ganu iddynt. Yna, aeth y dychymyg ar chwâl!


Mi oedd gen i dal gopis o'r llythyrau ar fy nghyfrifiadur felly mi wnes eu rhaoi ar ffurf llyfryn i'r holl Aelwyd gael ei fwynhau, cyn i mi adael am Gaer-grawnt.

*Dwi 'di newid enwau a rhifau ffôn pawb, jysd rhag ofn! Y newidiadau i'w gweld lle mae'r sêr. (Heblaw am Edith Rowlands, Maes Derwydd, Llangefni - cyneriad dychmygol oedd hi o'r cychwyn).Dyma gofnod o gyfres o e-lythyrau a yrrwyd rhwng Aelwyd yr Ynys a Mr ap Meredydd
.

Yn anffodus, "collwyd" y llythyrau o gyfrif e-bost yr Aelwyd,

felly dyma eu roi ar gof a chadw ar ffurf cyfrol fechan.


1. Oriau mân fore Mawrth, 6ed Medi 2005, toc wedi hanner nos, gyrrwyd llythyr cyntaf Huw ap Meredydd i'r Aelwyd. Gyda cymorth technoleg fodern, roedd hynny toc wedi 8 o'r gloch bore dydd Mawrth yn Japan.

Annwyl Gyfaill,

A gaf i yn gyntaf ddymuno bore da i chwi? Er rwy'n sicr ei bod yn hwyr yng Nghymru fach! 'Rwyf yn gobeithio y gallwch fod o gymorth i mi yn fy ymholiad.

'Rydw i yn trigo yn Japan ers 15 mlynedd, a bellach yn ŵr busnes llwyddiannus o fy nghartref yma yn Osaka, yn cyd-weithio gyda llawer o gwmnïau cerbydau byd-eang megis Honda, Mazda a Yamaha.

Yn sgil fy ngwaith 'rydw i wedi dod i adnabod llawer o uwch-swyddogion y cwmnïau hyn. Yn dilyn llawer i sgwrs gyda hwynt maent yn cymryd llawer o ddiddordeb yn fy mamwlad a dyma yw byrdwn fy neges.

Dros dymor ewyllys da y Nadolig bydd dwsin o Brif Weithredwyr rhai o gwmnïau mwyaf y byd yn dod i Gymru fach i gael blas ar Gymreictod, ac i mi gael pwysleisio pa mor fanteisiol fyddai iddynt fuddsoddi yng Nghymru.

Clywais amdanoch fel “Aelwyd” gan fy modryb o Langefni ar Sir Ynys Môn sydd yn ddarllenydd brwd o'r “Glorian” (Edith Rowlands, Maes Derwydd; efallai eich bod yn ei hadnabod?), a ganddi y cefais gyfeiriad eich gwe-bost. Meddwl oeddwn tybed fyddech chi, fel côr, yn fodlon dod i'n diddanu a rhoi “Blas ar Gymru” i'm cyfeillion o Japan?

Byddwn yn aros yng ngwesty'r “Celtic Manor” yng Nghasnewydd rhwng y 19eg a'r 22ain o Ragfyr. Fyddech chi ar gael nos Fawrth yr 20fed o Ragfyr i'n diddanu? Byddwn yn gofyn am raglen o hanner awr i lenwi noson ar y cyd â Dawnswyr Naid a Hop*. Mi dalwn ni am gludiant i chwi o'r Gogledd, ynghyd a thâl o £500, ac efallai y bydd hi'n bosibl trefnu am gefnogaeth gan Yamaha ar ffurf Piano i'ch “Aelwyd”.

Gan obeithio nad yw fy Nghymraeg wedi dirywio yn ormodol wrth fy holl flynyddoedd yn y wlad bellennig hon, edrychaf ymlaen yn eiddgar am eich ymateb.

Yr eiddoch yn gywir iawn,

Huw ap Meredydd


-------------------------------

2. Wedi llawer o swnian a 'ballu, atebwyd y llythyr gan Sara* am 17:08 brynhawn Sadwrn, Medi'r 10fed.

Annwyl Syr,

Rydym yn ysgrifennu atoch fel pwyllgor côr Aelwyd yr Ynys yn dilyn eich e-bost (Medi'r 6ed 2005) yn cynnig i ni ganu yng Nghasnewydd ar yr 20fed o Ragfyr.

Rydym fel pwyllgor, wedi cwrdd i drafod eich cynnig ac rwy'n falch o ddweud fod gennym ddiddordeb mawr mewn perfformio i chwi ar y noson.

Yn naturiol mewn sefyllfa fel hyn mae ambell i gwestiwn yn cael ei godi ac mae gennym rai cwestiynau y gallech chwi, o bosib, eu hateb.

Yn gyntaf beth fydd trefniadau'r bws? Fe nodwyd yn eich e-bost y byddech yn talu costau teithio. Fyddech chi'n trefnu'r bws ynte fydd angen i ni drefnu ac yna cael y costau'n ôl ar y diwedd?

Yn ail rydym yn gofyn am eich barn ynglyn ag aros y noson yng Nghasnewydd. Ydych chi'n credu y gallem deithio i Gasnewydd ac yn ôl i'r gogledd yr un diwrnod ynte a fasai'n well i ni drefnu gwesty a teithio'n ôl y diwrnod canlynol?

Yn olaf, fe fuasem yn gwerthfawrogi cael rhif ffôn a chyfeiriad fel y gallem gysylltu â chwi os oes angen.

Rydym fel pwyllgor eisiau diolch i chwi am y cynnig ac rydym yn edrych ymlaen am eich ateb.

Yr eiddoch yn gywir

Pwyllgor Aelwyd yr Ynys.

----------------------------

3. Cafodd yr Aelwyd ateb yn ô handi, gan Mr ap Meredydd oedd bron ag alaru disgwyl, am 01:12 bore Sul, a oedd toc wedi 9 y bore yn Japan.

Annwyl Bwyllgor Aelwyd yr Ynys,

Diolch am eich ymateb. Gwell hwyr na hwyrach ys dywed yr hen air ynte? 'Rydwyf yn falch iawn eich bod yn awyddus i fod o gymorth i mi.

Mi rof gynnig ar fod o gymorth i chwi drwy roi cynnig ar ateb rhai o'ch cwestiynau.

Yn gyntaf, gan nad ydwyf wedi bod yn y famwlad ers wyth mlynedd nid oes gennyf wybodaeth gynhwysfawr iawn o gwmnïau bysiau yng Nghymru. Tybiaf mai'r peth gorau fyddai gadael i chwi drefnu'r bws gan fod gennych wybodaeth am fysus yn lleol? Wrth gwrs mi dalaf bob ceiniog fydd yn ddyledus yn ôl i chi am gost y cludiant. A gaf i hefyd eich annog i beidio bod yn swil wrth ddewis y cynnig rhataf? 'Rydwyf wedi credu erioed bod rhywun yn perfformio'n well wedi ymlacio, felly peidiwch a bod ofn teithio i Gasnewydd mewn moethusrwydd.

Ynglŷn ac aros yng Nghasnewydd, nid oeddwn am sôn am hyn ynghynt os nad oeddech yn awyddus i berfformio yma. 'Rwyf wedi dweud wrth y gwesty ei bod hi'n bosibilrwydd y byddai côr eisiau aros noson yma ar y Nos Fawrth yr Ugeinfed o Ragfyr, ac maent yn cadw lle dros dro i bump ar hugain o bobl. Felly yn anffodus, os ydych am aros yma, dim ond lle i 25 aelod o'ch côr sydd. Yn ogystal, ni fyddwn yn medru talu costau llawn lletya 25 o bobl, ond rwy'n sicr y gallwn ysgafnhau ychydig ar y baich. Os hoffech ddod a mwy o aelodau yna yn anffodus rhaid i chwi ddarganfod llety i'r nifer dros 25, neu beidio aros o gwbwl yn y “Celtic Manor”.

A gaf i nawr fod mor hy a holi ychydig arnoch chi? Pa fath o ganeuon fyddwch yn eu canu? 'Rydw i yn awyddus i ddangos gwir draddodiad Cymreig i'm cyfeillion, yn enwedig felly Canu Penillion (neu Cerdd Dant), Canu Gwerin yn ogystal â Chôr o leisiau Meibion. Yn wir, un o'm pleserau yn y wlad hon yw eistedd wrth fy ngwaith yn gwrando ar dâp o Gôr Meibion Llanelli.

Os ydych dal yn awyddus i gymryd rhan (ac yn wir y gobeithiaf eich bod) neu beidio, yna disgwyliaf glywed genych ar fyrder i mi gael trefnu y naill ffordd neu'r llall.

Ac am eich cais olaf. Yn bersonol, rwy'n gweld gwe-bost yn gyfrwng llawer haws i mi yn hytrach na theleffon gan nad ydwyf mewn un man yn hir iawn yn rhinwedd fy swydd. Hefyd gall fod ychydig yn lletchwith gan fy mod yn byw mewn man o'r byd sydd 8 awr o'ch blaenau! Ond ar bob cyfrif, rhif ffôn fy swyddfa ganolog yw 03-3836-5999* [gol. Byddai'r rhif ffôn a roddais iddynt wedi eu cysylltu â chwmni gosod swyddfeydd yn Japan], ond wrth ffonio o Gymru rhaid hepgor y “0” ar ddechrau'r rhif, a defnyddio'r cod rhyngwladol “81” yn ei le. Ond rhaid i mi eich rhybuddio ei bod yn bosibl iawn mai fy ysgrifenyddes newydd a atebith y teleffon, a nid yw hi'n medru'r Saesneg eto. Ar bob cyfri ffoniwch fi os byddwch yn gweld yr angen, dim ond rhybudd i chwi rhag ofn i chi glywed iaith ddieithr yn eich clustiau.

Anfonaf fwy o fanylion atoch unwaith y caf gadarnhad eich bod yn awyddus i'n diddanu, neu os ydych angen mwy o fanylion gennyf cyn penderfynu, gofynnwch a chwi a gewch.

Yn ddiffuant,

Huw ap Meredydd

-------------------------

4. Atebwyd Mr ap Meredydd gan Tegwared y noson honno, oriau mân bore dydd Llun y 12fed, ar ôl ymarfer y côr, am hanner awr wedi hanner nos.

Annwyl Mr ap Meredydd,

Diolch am eich ateb sydyn, ac ymddiheuriadau nad oedd yn bosibl i ni eich ateb yn gynt, rhaid oedd trafod eich cais efo pwyllgor yr Aelwyd. Yn lwcus i chi roeddem yn cyfarfod i ganu heno, felly 'da ni'n medru eich ateb yn reit handi!

Rydym yn awyddus iawn i ddod atoch i'ch diddanu ar y Nos Fawrth Rhagfyr yr 20fed.

Hoffem ddod a mwy o aelodau na 25, felly mae'n debyg na beth wnawn yw mynd adref ar ôl perfformio i chi. Mae'n siŵr y byddai'n anodd dod o hyd i le i aros a hithau mor agos at y Nadolig!

Mi chwiliwn ni am fys i'n cludo, mwy na thebyg bydd rhaid iddo fod yn fws deulawr. Beth fydd y drefn gyda talu? Dod ar bil i chi?

Yn ffodus, mae gennym eitem o Gerdd Dant, yn ogystal ag Alaw Werin neu ddwy, a llond trol o fechgyn awyddus i'ch diddanu! Gan ystyried ei bod mor agos at y 'Dolig, hoffech i ni ganu ychydig o garolau Cymreig?

Dyma ychydig gwestiynau a gododd heno, gobeithio nad ydych yn meddwl ein bod yn hy!

Beth fydd trefn y noson? Ydym yn diddanu wrth i chwi fwyta ynteu wedyn ta beth? Pryd ydych am i ni gyrraedd? Fydd bwyd i ni yno?

Os fedrwch ddod o hyd i'r amser i ateb y cwestiynau hyn byddem yn ddiolchgar iawn.

Yn Gywir,

Tegwared ap Seion ar ran Pwyllgor Aelwyd yr Ynys


------------------------

5. Cafwyd ateb o Japan am hanner awr wedi un bore ddydd Llun Medi'r 12fed, (hanner awr wedi 9 y bore yn Japan). A Mr ap Meredydd yn dechrau mynd yn bersonol!


Annwyl Mr ap Seion,

Yn wir mae'n braf cael “person” i gyfathrebu ag o! Ac mae'n rhaid dweud fy mod yn hoff iawn o'ch enw.

'Rydwyf yn falch dros ben eich bod yn medru dod i'n diddanu, ac eich bod yn awyddus i wneud hynny.

'Rwyf felly yn cymryd yn ganiataol na fyddwch yn aros yn gwesty wrth roi amserlen i chwi. Dyma drefn eich diwrnod i roi syniad i chwi o sut raglen i'w drefnu:

1630 Anelu i gyrraedd Gwesty'r “Celtic Manor”
1730 Tamaid i'w fwyta yn y Gwesty
1830 Bydd y gwesteion yn cychwyn cyrraedd
1900 Aelwyd yr Ynys yn canu carolau yn y cefndir wrth i'r gwesteion “gymysgu”
1915 Dawnswyr Nantgarw yn dawnsio “yn y cefndir”
1930 Y gwesteion yn mynd i'r ystafell fwyta
2110 Aelwyd yr Ynys yn canu am 30 munud (Cerdd Dant, Alawon Gwerin ac yn y blaen)
2145 Aelwyd yr Ynys yn gadael y gwesty am Sir Ynys Môn


Amcangyfrifir y bydd tua 50 o bobl yn y cinio, yn cynnwys 11 o Japan, Aelodau o'r Cynulliad Cenedlaethol a llawer o sefydliadu a busnesau eraill.

Ar bob cyfri dewch a'ch bil gyda chwi, yna medrwn ychwanegu'r swm tuag at eich ffi o £500, os yw'r ffi yma'n dderbyniol genych? Mae Yamaha wedi cytuno i roi piano i'ch côr o'ch dewis chwi, gan yr ydwyf yn siŵr y bydd hyn o gymorth i chwi.

Gan eich bod wedi cael rhif fy nheleffon i, ydy hi'n bosibl i mi gael rhif teleffon un ohonoch? Rhag ofn i unrhyw beth godi ar fyrder.

Yn gywir iawn,

Huw ap Meredydd


----------------------

6. Cafwyd ateb byr gan Tegwared i Japan, yntau yn ymddiddori yn fawr yn Mr ap Meredydd a'i deulu! Gyrrwyd y llythyr olaf yma gan yr Aelwyd am 12:24 fore Mercher y 14eg. Bore noson wobrwyo'r aelwyd


Annwyl Mr ap Meredydd,

Diolch i chi am yr amserlen, bydd hyn yn gwneud pethau'n haws i ni fedru trefnu'n diwrnod. Fe ddown a bil y bys efo ni atoch i'r gwesty.

Dyma rif ffôn Lowri Williams, Arweinydd y côr: 07123456789* a fy rhif ffôn i: 07123123123*

Gai fod mor hy a gofyn ai brodor o Sir Fôn ydach chi? Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn achau pobl!

Yn gywir,

Tegwared ap Seion ar ran Pwyllgor Aelwyd yr Ynys

------------------------

7. Atebwyd y llythyr diwethaf gan Mr ap Meredydd am 6 nos Fercher, gyda'r hen Huw ap yn hwylio am ei wely am 2 o'r gloch y bore!

Annwyl Mr ap Seion,

Diolch i chi am y rhifau ffôn. Os daw unrhyw beth o bwys i fyny ar fyrder, mi a gysylltaf â chwi gyda un o'r rhifau yna. Gan obeithio na fyddaf yn eich deffro ganol nos a hithau yn fore yma ynte!

Ie un o'r fam ynys ydwyf, wedi ymadael ers pymtheg mlynedd bellach. Mae gennyf deulu dal yn byw ym Môn, a hwyrach y gwnaiff rai ohonoch fy adnabod pryd y byddwn yn cyfarfod yn ystod y mis Oer. Ger allt y stesion y bûm i'n byw yn Llangefni, yn Brynhwfa. Es i'r Dwyrain Pellennig toc ar ôl i mi ddathlu fy mhen-blwydd yn ddeugain, eisiau dechrau bywyd newydd ymhell o adref. Fel y dywedais wrthych ynghynt mae gennyf erbyn hyn fenter busnes hynod lwyddiannus yma. O adnabod pobl Sir Ynys Môn rwy'n sicr y byddwch wedi bod yn ymholi am fy hanes. Cofiwch y dywediad “curiosity killed the cat”.

Edrychaf ymlaen yn fawr i'ch cyfarfod. Os cyfyd unrhyw beth yn y cyfamser, gadewch neges gerfydd y gwe-bost, neu roddi ganiad i mi yma. Sylweddolais efallai na fyddech yn gwybod sut i gyfathrebu? Dywedwch “Huw ap Meredydd, Aelwyd yr Ynys” ar y rhif ffôn a roddais i chwi ac fe fyddent yn deall i adael neges i mi i gysylltu'n ôl â chwi.

Gyfaill, rhaid imi droi am y cae sgwâr, bydd Sioni Cwsg yma unrhyw funud. Gai felly ofyn i chwi o ba le y mae'ch gwreiddiau chwi? Pwy a ŵyr, efallai ein bod yn perthyn!

Yn gywir iawn,

Huw ap Meredydd


--------------------


A dyna ni! Cyfansoddwyd pob e-lythyr gen i, ar wahân i lythyr 2 a yrrwyd gan "Sara". Llyncwyd yr abwyd a roedd llawer o'r aelodau yn siomedig nad oeddynt yn cael chwarae “18 twll” ar un o gyrsiau golff enwocaf Cymru. Dwi wir yn gobeithio eu bod yn medru edrych 'nôl a chwerthin erbyn hyn! Roedd amser yn ran pwysig o'r twyll gan ei fod yn dangos “+08:00” ar bob e-lythyr gan Mr ap Meredydd gan fod ganddo gyfrif e-bost Japaneaidd.

Mi wnaethom ei "owtio" ar noson wobrwyo'r Aelwyd, noson y llythyr ola'. O'dd hi'n wejis all arownd, a chael fy handcyffio i'r cyfeilydd (Robin*)! Ma 'na hwyl i'w gael 'chi!

Bore Sadwrn Diwethaf (3ydd)

Wedi gaddo sôn am hyn ar maes-e, felly dyma fi 'di ffeindio pum munud bach i neud! Be fedrai ddeud wrtha chi am fore Sadwrn diwethaf?!

Wel i ddechrau, yr oedd yn fore diwrnod ola' fy nhymor cyntaf ym Mhrifysgol Caergrawnt. Y gwaith yn gorffen ar y Dydd Mercher cynt a ninnau'n cael ein hel o'n 'stafelloedd i wneud lle i ymgeiswyr y flwyddyn nesa'. Nid oeddem yn cael gadael cyn y dydd Gwener, ond roedd rhaid mynd cyn 9am bore Sul. Oedd mond yn gadael dydd Sadwrn i bob pwrpas!

Yn ail, roedd bore Sadwrn yn "fore wedi'r noson gynt" os 'da chi'n dalld be s'gen i! Oedd, roedd nos Wener yn noson FOWR! "Mingle" oedd hi'n cael ei galw, parti diwedd tymor. Roedd y bar a'r seler, ystafell barti a theatr yn cael eu trawsnewid i "glwb", gyda modd mynd o un i'r llall mewn cylch mawr, gyda gwahanol fathau o gerddoriaeth ymhob ystafell.

Dyma gafon ni wybod am y noson:

The mingle is back...

Hiphop Grime Breaks
Funk Soul Reggae
Dubstep Eighties
DrumandBass Electro
Indie Punk House
...with a vengeance.

Skinnyman (Lowlife Records) Skinny is no doubt one of the hottest names in UK hiphop (and the police dont really know what he did last mingle...) Hailed as the 'real' streets, the man needs no introduction.

John B (Metalheadz, Betarecordings) Known for his dirty breaks, lyrics and beats, John is one of the most original dnb DJs around. His genre-defying catalogue spans the worlds of electro, trance and drum and bass, and a few other spaces across the bpm spectrum. Spotted by Goldie and signed with the legendary Metalheadz label he has been mashing up dance floors ever since...

Deadly Avenger (Illicit Recordings) A real block party DJ Deadly Avenger was an original Fabriclive resident and recorded the FabricLive 04 CD.
Playing everything from classic hip hop to party breaks he is the master of mash ups and bootlegs and is guaranteed to get your ass shaking.


* Heatwave * Paul Higgins * Sketchy * Hektic + Tappa * Rip *
* Metaflux * Hitch * Spunkyfunk * Radio Skid Row *
*This Modern Love * The Nice Up Selectors*

Lle o'n i yn y cwestiwn, lot o sŵn oedd o! Ond erbyn diwedd y noson, rown i'n mwynhau cystal ag unryw un! A dim penmaenmawr o gwbwl y bore wedyn! Wel, a bod yn onesd, mi o'n i braidd yn joli y bore wedyn!

Yn drydydd, ac yn olaf, dydd Sadwrn diwethaf oedd Founder's Day. Dydd i gofio am sylfaenydd y Coleg, y Brenin Harri'r 6ed. Ar y dydd arbennig hwn roedd gwasanaeth Cymun yn y Capel (dyna mae pawb yn ei alw, Eglwys fydda i yn ei alw! Dwi'n teimlo trafodaeth yn cael ei eni ar maes-e!) am chwarter wedi wyth. Ia, chwarter wedi wyth ar ôl y noson gynt! Fues i erioed yn un da am amcangyfrif niferoedd pobl, ond rwy'n sicr bod dros hanner cant yn y gwasanaeth y bore hwnnw, y mwyafrif llethol yn fyfyrwyr. Mae'n arferiad mynd i'r Eglwys ar Founder's Day mae'n debyg, parhâd o'r noson gynt medda nhw! Ac wrth fynd allan o'r Eglwys, beth oedd pawb yn ei gael ond tocyn melyn i fynd i'r neuadd i gael brecwast am ddim. Noder, Eglwys yng Nghymru: niferoedd yn gostwng? Tocyn melyn a brecwast am ddim amdani!

A nid unrhyw frecwast chwaith, ond yr holl shybang! Cig moch, selsig, ŵy 'di ffrio, madarch, tomato a bîns, ynghyd â thôst a grawnfwyd. Ac ew ma 'na bobl glên yn gweithio yn y gegin:

"A sausage please."
"Two?"
"Ies plîs aryfenaidi!"

A dau ŵy. A chig moch os gofiai'n iawn! Wedyn, mynd a'r plât at y bwrdd, wedi ei osod yn hynod bosh, gyda dau wydr gwîn yn ogystal a beth fuasech yn ei ddisgwyl amser brecwast! Wedi llenwi un gwydr gwîn â sudd Oren, a 'nghwpan â choffi, dyma'r crem dy la crem yn cyraedd: Jygiad o êl. A dim ryw sothach lagyr, ond sdwff go iawn. Wel, barley wine yn ôl y gwybodosion. Sdwff cry', ond blas bendigedig! Lle hollol boncyrs, ond waw! Dwi ddim yn difaru rhoi Caergrawnt ar fy ffurflen UCAS y llynedd!

Space Cadets

Rhaglen newydd ar Sianel 4 (S4C analog - dwi'm 'di ffeindio fo ar ddigidol o gwbwl). Yr ail raglen wedi bod heno, mam a fi yn ein dybla'!

Rhaglen deledu "realiti" ydi hi, lle mae 12 person wedi eu gyrru i Rwsia i fod y twristiaid cyntaf i'r gofod. (Iawn iddyn nhw fynd yno am dro, mond bod nhw'n dod yn ôl, ynte Cymuned?!) Wel dyna maen nhw'n feddwl!

Mewn gwirionedd, maent ger Ipswich mewn hen ardal filwrol, wedi ei drawsnewid i fod yn base Rwsiaidd, gyda manylder anhygoel! Ia, con mawr ydi'r cyfan, ond mae'n wirioneddol ddoniol! 'Dwi ddim am ddeud gormod, rhaid i chi ei gwylio!

Peirianneg...?!

Es allan am beintyn bach heno mewn...sefydliad o fath (nai'm enwi neb na dim!) lle 'roedd aelod o'r sefydliad yn eistedd yn y bar yno. (Dim ond y hi a 4 ohonnom ni a'r barman oedd yno) Dipyn o gês, nain ifanc-ish (wel ffiffdis o leia) Gymraeg (da chi'n nabod y teip - Maes-ji, ond ddim o fanno ;o) ) a mi ddechreuodd siarad. A fanna oddi'n deud "Da chi am ymuno â **********? Da ni angan bobl ifanc wchi, da ni gyd yn mynd yn hynach" ayyb. Mi ddudis i y baswn i, ond 'mod i'n coleg yn gneud Peirianneg.

A dyna ni am riw ddeg munud, nol i wylio Lerpwl a phwy bynnag oedd eu gwrthwynebwyr. A ma'r ddynas yn gweiddi dros y lle eto
"Pa fath o enjiniring da chi'n neud ?"
"Cyffredinnol am rwan" medda finna, run pryd a ma hi'n gofyn "Ar dir sych ta ar y môr?".
"Wel" medda finna (yn conffiwsd erbyn hyn) "ar dir sych gan fwya."
"Ia, mai'n saffach yn fanno mashwr" meddai. Fi'n HOLLOL conffiwsd erbyn hyn!

Pum munud yn ddiweddarach
"Ma gin i grandsyn, wel, adopdud grandsyn llu, mae o'n dechra yn March, yn y neifi!"

:-D halen y ddaear!

Tŷ Siamas

Hysbyseb am swyddi:

Bydd Tŷ Siamas yn ganolfan genedlaethol i gerddoriaeth draddodiadol a sefydlir gan gwmni cymunedol Cwmni Siamas Cyf. Bydd y ganolfan, wedi ei sefydlu, yn adnodd byw i'r gymdeithas leol, yn fan perfformio, yn ganolfan dysg ac yn fan olrhain datblygiad ein cerddoriaeth draddodiadol fel cenedl. Bydd y swyddi yn golygu gwireddu gweledigaeth y cwmni yn y lle cyntaf gan oruchwylio'r gwaith datblygu ac yna rheoli'r ganolfan o ddydd i ddydd.

(Gwglwch am fwy o fanylion os yn ffansio jobsan!)

Newyddion gwych, dwi'n fawr obeithio y bydd hyn yn rhoi hwb mawr i gerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru. Mae Clera wedi ei sefydlu yn ddiweddar ac yn weithgar iawn yn hyn, fedrai mond gobeithio y bydd Tŷ Siamas (unrhyw syniadau beth mae Siamas yn ei olygu?) yn rhoi hwb fach arall yn y cyfeiriad iawn i'r sîn werin!


O.N. Wrthi'n gwylio Rownd a Rownd - y rhaglen gyntaf i mi ei gweld yn y gyfres newydd. Be ddoth dros eu penna nhw efo'r gerddoriaeth?!

Pam Mynydd Llwydiarth??

Pam “Mynydd Llwydiarth” medda chi?! Does dim meddwl mawr wedi mynd tu ôl i’r enw, roedd gen i chwarter awr rydd felly mi benderfynais sefydlu blog i mi gael rwdlan heb darfu ar neb! Mi feddylish i am adref (‘rown i yng Nghaergrawnt) a daeth Mynydd Llwydiarth i’m meddwl. Randym braidd! O, a gyda llaw, Mynydd Llwydiarth Ynys Môn ydyw, dim Llanfairfechan na unlle arall!

I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd iawn â thirwedd Ynys Môn, ymdonnog fyddwn ni’n cael ein dysgu i’w galw hi yn ‘rysgol ers talwm. Ta waeth, da ni’n falch iawn o’n “mynyddoedd” yma ar yr ynys, er na dim ond 220m yw uchder y mynydd uchaf (Mynydd Tŵr ar Ynys Cybi, sydd ddim tecnicli ar Ynys Môn). Cwyd Mynydd Llwydiarth 158m uwch lefel y môr, yn edrych dros Draeth Coch. Dwi’n siŵr y byddai golygfeydd bendigeidfran oddi arno petaech chi’n medru cyrraedd ei ben...es i ar goll wrth drio!

Mae’n debyg mai Mynydd Llwydiarth yw’r unig le yng Nghymru Mynydd lle the red squirrel population is not sympatric with grey squirrels, beth bynnag mae hynny’n ei feddwl! Tydi sympatric ddim yn Cysgeir...! Gellir darllen mwy am hyn ar wefan The Friends of the Anglesey Red Squirrels.

Yma terfyn y llith gyntaf!

Hawddamor, flog-ddarllenwyr!

Wedi hirymaros, dyma fy mlog. 'Dwi wrthi'n trio ffeindio sut mae'r peth yn gweithio, ac yn cyfieithu ayyb. Wotsh ddus sbês...!