Eisteddfod Cylch Glannau Menai

Dwi wedi bod wrth fy modd yn mynd i Eisteddfod Cylch Glannau Menai (cynradd), yn enwedig wrth i mi fynd yn hyn yn yr ysgol uwchradd. Un rheswm mae'n siwr oedd cael bod yn "bwysig" yn hanner-stiwardio, cymryd yr arian wrth y drws a chynorthwyo ar ochr y llwyfan. Dwi hefyd (yn dechra swnio 'tha hen nain) yn mwynhau y cystadlu a'r mwynhâd a geir gan y plant yn perfformio yn y Gymraeg. Yn anffodus, a minnau yn y Brifysgol rwan, chai ddim cyfle i ymweld â hi. Wedi dweud hynny, mi fyddai'n nol erbyn Eisteddfod Sir (hŷn) Môn ar Ebrill y cyntaf (dim jôc!) ac yn cynllunio mynd yno i gefnogi Aelwyd Rhosmeirch ac Aelwyd yr Ynys.

Cofio wnes y prynhawn 'ma am beth ddigwyddodd i mi yn Eisteddfod Cylch Glananu Menai y llynedd, a theimlo embaras ac yn meddwl y bydda rhannu fy mhrofiadau â'r byd yn fy helpu!!

Gan fy mod yn fy mlwyddyn olaf yn Ysgol Gyfun David Hughes y llynedd, ces y fraint o gael bod yn uber-pwysig a chael arwain Eisteddfod Cylch Iau Glannau Menai (does dim un hŷn, gyda llaw - dim ond 'sdeddfod sir sydd gan y plantos hŷn). Roedd pethau'n mynd yn esmwyth tan i ni gyrraed yr unawd telynnau. Un delynores oedd, ond roedd hi'n cael trafferth efo'i thelyn/cherddoriaeth/stand - dwi'm wir yn cofio. Roedd gofyn i mi felly "lenwi'r amser" / difyrru'r gynulleidfa tra roedd y peth yn cael ei sortio.
Ciw Tegwared yn trio bod yn glyfar/doniol: "Diolch i'r drefn mai dim ond un telyn sy'n cystadlu."
Ciw y ddaear i lyncu Tegwared yn fyw: "Daear says no."
Ciw telynorion Cymru yn dod ar f'ôl efo picweirch...


Diolch, teimlo llawer gwell rwan. Yr embaras ddim i'w deimlo o gwbwl bron! Yn ôl at bethau bwysig bywyd...y bont dal ar ei ffordd i fyny. Os y cofiai fynd a chamera gyda mi yfory, ella bydd lluniau ohonni i chi. Tydach chi'n ffodus!

Tuchan

'Mond eisiau deud gan bod gennych gymaint o ddiddordeb fy mod yn y llyfrgell, lle mae 3 o gyfrifiaduron (dwi fod yn gweithio), a dwi ar y cyfrifiadur yn y canol. I'r dde i mi mae tuchwr mwya'r bydysawd, yn swnio fel wolrys sydd newydd redeg marathon Llundain. Ar fy marw mae'n anhygoel, digon i yrru rhywun yn ôl at ei ddesg i weithio...! Felly cofiwch: Os byddwch byth mewn llyfrgell â mi, PEIDIWCH A THUCHAN!

Prysur prysur prysur...

...felly pam bo' fi'n 'sgwennu yma?! Pwy a wyr, myrath mae'n siwr. Cofio wnês nad oeddwn wedi bod yma ers tro byd felly dyma ddwedu wrthych pam.

Bythefnos i ddoe dyma gael ein darlith gyntaf yn gysylltiedig â'r Structural Design Project. Yn syml, rhaid i ni gynllunio ac adeiladu pont sydd i groesi bwlch o 840mm (bron i 3 troedfedd) i gario llwyth o 7kN (dros 8 gwaith fy mhwysau i - a tydw i ddim yn un bach!) ar bwynt ynghanol y bont, gan ddefnyddio trawstiau siap L dur. Treuliodd dau ohonnom (myfi a fy mhartner-in-crime) 17 awr yn yr adran beirianneg yn gwneud y dyluniau i'r bont. 34 man-hour yn gneud lluniau ar 5 darn o bapur! Roedd y dyluniau i fod i mewn ar ddydd Mawrth, a fore Llun dyma'r darlithydd yn penderfynnu dweud "os ydi'ch pont en edrych fel hyn, rhaid cael trawstiau groes gongl. Hefyd, gwnewch yn siwr nad ydi'ch pont yn gorffwys ar y man gorffwys fel 'hyn'." Wrth gwrs, roedd y ddau bwynt yn berthnasol i'n pont ni. Doedd hi ddim yn jôc, yn enwedig y nos Lun diwethaf pan oeddym yno o 17:30 tan 2 yn y bore yn newid y plania!!

Berynhawn Iau dyma ddechrau ar yr adeiladu, ac yn y gweithdy y byddwn bob prynhawn am deirawr am wythnos yn rhoi y peth at ei gilydd. Yn barod mae pethau yn edrych yn ddu, gyda sawl man gwan wedi ei amlygu wrth adeiladu...

Ar nodyn hapusach (ych, cystrawen seisnig) mae rhieni cyfaill i mi yma (BB) o Ynys Môn yn dod lawr heddiw, felly dwi'n edrych ymlaen yn arw at y dorth frith a'r Toffoc a ddaw yn eu sgil. Diolch Mam!

Mae'n bryd i mi fynd i ddechrau gweithio wan, mwn. Ers i mi godi heddiw (2 o'r gloch y prhynahwn!) dwi 'di bwyta 3 powliad o Goco Pops, cael cawod hirfaith a tynnu fy nrws oddi ar ei hinjis a'i guddio tu ôl i fy ngwely. To'n i ddim yn cofio mai ychwanegol i'r tomen o waith arferol yw adeiladu'r bont, dim yn ei le...