19 awr yn ddiweddarach...

...ac mae'r canlyniad diwethaf newydd gyrraedd, yn gadael y pleidiau â'r nifer canlynol o seddi:

(y newid ers ddoe yn y cromfachau)

Ll: 26 (-3)
PC: 15 (+3)
C: 12 (+1)
DRh: 6 (=)
Ann: 1 (-1)

Y consensws yw ei fod wedi bod yn ganlyniad gwael i'r DRh, da i PC a'r C a chymharol i Ll. Er bod canran pleidlais Llafur wedi disgyn yn sylweddol, hi sy'n parhau i fod y blaid fwyaf o bell-ffordd.

Beth nesa'? Rŵan mae'r hwyl yn dechrau - ffurfio llywodraeth! Mae llawer yn trafod beth sy'n mynd i ddigwydd o amgylch y we, felly wnai ddim ychwanegu at y llanast. Dwi wedi llwyr ymlâdd ond wedi mwynhau yn fawr iawn, ac yn falch fy mod wedi ail-ddechrau blogio. Gobeithio'ch bod chwithau ;o)

Penybont

Carwyn Jones yn cael dychwelyd i Gaerdydd, gyda mwyafrif o 10.4%. Eto, pam mor hir yn cyfrif?! Ella mai fi fethodd y canlyniad, 'swn i'm yn synnu. Mae pawb yn sôn ei bod wedi bod yn etholiad "dda" i Blaid Cymru ac "erchrydus" i Lafur, ond ni fydd yn edrych felly gan y bydd PC yn cael un, ella dwy, sedd ychwanegol, a llafur yn colli 3-4. Fel'na mae'r sustem yn gweithio :) Dim ond ychydig iawn o hwyth eto fydd angen i Lafur golli llawer o seddi, yn fy marn i, a mai amddiffyn fyddan nhw am ychydig flynyddoedd i ddod.

Fel mae'r BBC yn dweud "nos da", dwinna hefyd. Bydd y Cynulliad nesa' yn un difyr iawn, gyda mwy o bwera' ( a mwy a mwy a mwy a mwy plis!) a does wybod pwy fydd yn rhedeg y sioe! Un etholaeth a 3 rhanbarth eto i ddatgan eu canlyniadau. Nos da latsh, mai 'di bod yn bleser :) x

Ogwr

Ahem, Ogmore yn wir. Wel, mae Ogwr wedi datgan eu canlyniadau o'r diwedd. Mae Bro Morgannwg yn cyfri am y 3ydd tro...beth yw esgus Ogwr?! Llafur yn ennill efo... 7900 (34.7%!!) o fwyafrif!

Jane Hutt a Carwyn Jones dal mewn perygl. Mae sôn y bydd y cyfrif yn rhanbarth Canol De Cymru yn cario 'mlaen am lawer awr eto. Dwi ar fin rhoi'r gorau iddi.

Gogledd a De Ddwyrain Cymru - aelod o dras ethnig yn y cynulliad

Dim Dafydd Wigley yn y cynulliad, m'arnai ofn. Dyma'r 4 fydd yn ein cynrychioli yn y gogledd:

Brynle Williams (C)
Mark Isherwood (C)
Eleanor Burnham (DRh)
Janet Ryder (PC)

Does gen i ddim syniad o'r rhifau, felly wn i ddim pa mor agos oedd DW, ond diolch byth - dim BNP!


Hefyd, yr aelod cynta o dras ethnig yn mynd i Gaerdydd: Mohammad Asghar yn cynrychioli Plaid Cymru yn Ne Ddwyrain Cymru fel ail aelod i'r Blaid, yn dilyn Jocelyn Davies. Mike German (DRh) a William Graham (C) yw'r ddau arall.

Gor C'fyrddin a De Penfro, a Gorllewin Clwyd

Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro:

Er bod tipyn o ddarogan y byddai'r Blaid yn cipio hon, 3ydd oedden nhw:

Ceidwadwyr 8590
Llafur 8492
Plaid Cymru 8340

Fel y gwelwch mi oedd hi'n agos iawn a gallasai fod wedi mynd unrhyw ffordd! Ai dyma ddiwedd ar obeithio Glyn Davies gan fod y Toriaid wedi cipio 2 sedd yng nghanolbarth a gorllewin Cymru? Mawr obeithiaf ddim!


Gorllewin Clwyd:

Darren Millar i'r Ceidwadwyr yn cipio hon gan Lafur sy'n golygu na fydd Alun Pugh yn dychwelyd i Fae Caerdydd. Darren Millar achosodd stŵr oherwydd ei ddaliadau crefyddol a roedd llawer yn darogan y byddai hynny'n ddigon iddo golli'r ras, ond nid hynny a fu.

Oes modd i'r Ceidwadwyr gael cymaint o seddi â Phlaid Cymru? PC: 7 sedd hyd yn hyn, C: 5 sedd. 3 etholaeth i fynd; Penybont (bygythiad i Carwyn Jones), Bro Morgannwg (bygythiad i Jane Hutt) a tydi pobl Ogmore (lle?! Sori, dim clem am gyfieithiad) ddim yn medru cyfri, ymddengys, gan bod neb yn darogan sioc yma.

Aberconwy a'r wawr

Mae'n hanner awr wedi 5 a dwi'n dechrau fflagio, ond yn falch 'mod i wedi aros ar fy nhraed tan hyn. Mae Gareth Jones i'r Blaid newydd "gipio" Aberconwy er bod ymgeisydd cryf iawn yn Dylan Jones-Evans y Ceidwadwr. 5 canlyniad i fynd, heb ddechrau ar y seddi rhestr. Mae disgwyl i'r Ceidwadwyr gipio Gorllewin Caerfyrrdin a De Penfro (sedd oedd Plaid Cymru yn obeithiol ynddi) ond mae'n debyg ei bod hi'n agos iawn yno - oddeutu 200 o bleidleisiau rhwng Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr! Digon o gyffro i 'nghadw i'n effro!

Hack-yo a Phreseli Penfro

Efallai i rai ohonoch fy adnabod ar dîm y Democratiaid Rhyddfrydol ar raglen Etholiad '07 Slacio. Sobor o raglen ond doeddwn i erioed wedi ei gwylio o'r blaen felly dyma fynd i gymryd rhan yn y gynulleidfa, pan ddaeth rhywun o'r tîm cynhyrchu (itv) ataf a gofyn fyddwn i'n fodlon eistedd ar dîm Llafur neu'r DemRhydd?! Mi addawson nhw bres a diod i fi felly fedrwn i ddim gwrthod, a chefais fy rhoi ar dîm Hywel Davies.

Yn dilyn fy ymddangosiad derbyniais lawer e-bost a neges destun yn datgan syndod, yr ora (gan AG!):

pwnc: methu credu
neges: Ydi hybu llaeth Cymru ar draul cwrw Lloegr yn rhan o faniffesto'r Lib-Dems erbyn hyn?!

yn cyfeirio at Eirwyn Pontshân ar fy mol :)

Hoffwn roi'r ymwrthodiad canlynol, rhag ofn na chawsoch chi'r neges...

Tydw i DDIM yn aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol nac ychwaith yn gefnogwr. Hwren wleidyddol ydwyf.

Serch hynny, cefais sgwrs eithaf difyr efo Hywel. Er ei fod yn gwenu fel giat yn ystod y canlyniad, wnaeth o ddim cweit cyrraedd ei darged pleidleisiau. Gwell lwc tro nesa' :)

Mae'r adar yn canu. Bore da!

Labels:

Canlyniad Môn

Mandi Abrahams - DRh - 912
Jonathan Austin - Ll - 4681
Ieuan Wyn Jones - PC - 10653
James Roach - C - 3480
Peter "os nad y fo 'di'r addfwyn oen mae'n ddarn ohonno'n saff" Rogers - Ann - 6261
Francis Wykes - UKIP - 833

HWRE!! Dwi'n HAPUS! Mae'r chwisgi yn cael ei agor. Iechyd da, gyfeillion!x

Môn - dwi'n poeni

Does gen i ddim rheswm o gwbwl i boeni mwy rŵan nag oedd gen i gynt, ond mae'r aros yn fy nghadw ar bigau. Dwi'n gadael y cwrw ac am y chwisgi, dwi'n meddwl. Pedwar canlyniad gwych i Blaid Cymru er hynny, dros 4000 o fwyafrif yng Ngheredigion ac yn Llanelli, a 60% o'r bleidlais i Dafydd Êl, ynghyd â chanlyniad da Arfon.

Arfon - gwych i Alun Ffred!

Newyddion gwych i Alun Ffred yn Arfon, dim o'r lol Eaglestone 'na! 52% o'r bleidlais i Alun Ffred. Dim ond gobeithio bydd canlyniadau da i'r Blaid yn parhau dros y dŵr...

Vaughan Roderick - Llafur y Wancars

Teipo, wn i, a phlentynnaidd ar fy rhan, ond doniol!

Pobl Môn - onesdli

S4C newydd ymweld â Môn (hôm swît hôm) - gydag un neu ddau o bwyntiau difyr, e.e. bod y Blaid yn g'neud yn dda ym Mliwmares. (dwi'n meddwl mai dyna udodd o) Da o beth os hynny, mae Bliwmares yn le Seisnigaidd ar y naw yn gyffredinol, a mae canlyniad da i IWJ yno yn argoeli'n reit dda iddo. Dwi, yn bersonol, yn gobeithio mai dyna yw'r gwirionedd. Er fy mod wedi pwdu â Ieuan dros yr Wylfa a manion eraill (ei or-hoffter o'r ffens) mi lwyddodd i dynnu ei hun oddi ar y ffens a siarad o blaid Wylfa 2 a mi gafodd fy mhleidlais, ac unwaith eto pleidiwr wyf. (am rŵan o leiaf).

Ond am y rhestr... mae'r BNP yn gwneud yn dda yno?! Dwi ddim yn hapus am hyn. Be sy' haru pobl dwch?! A hefyd bod y blaid Werdd yn gwneud yn eithaf da. Dwi ddim yn meindio hynny o gwbwl, ond mae'n dipyn o sioc! Sioc bleserus, efallai :)

Mynd i bleidleisio - i be?

Clywais stori wnaeth fy nhristau yn fawr heddiw. Mae llawer o sôn wedi bod am y diffyg mawr yn y wasg yn ledu'r neges am yr etholiadau, ac os oedd angen tystiolaeth dyma hi! Mae'n debyg bod mwyafrif pleidleiswyr ifanc Ysgol Gyfun Llangefni (ia, Llangefni!) yn meddwl eu bod yn pleidleisio "i gael praim minister newydd, neu rwbeth". Trist iawn iawn.

Cynulliad isel ym Môn

Cynulliad yw'r gair Cymraeg am "turnout", yn ôl Cysgeir. Mae Vaughan Roderick newydd nodi ar ei flog (blog gwych, gyda llaw, dwi wedi bod yn sownd iddo tros yr wythnosau diwethaf!) mai dim ond 49% bleidleisiodd ym Môn.

Fedrai ddim meddwl o gwbwl beth fyddai hynny'n ei olygu i'r canlyniad, ond mae Ordovicius yn awgrymu mai drwg o beth i Ieuan Wyn yw hyn. Dwi'm yn deall y rhesymeg tu ôl i hyn; byddwn i wedi tybied mai newyddion drwg i Lafur fyddai cynulliad isel?

Labels: ,

Dwi 'nôl

Mae atgyfodi'r blog fel mynd â charafan ar wyliau - wedi misoedd o segura dyma roi llneuad sydyn i'r hen flog, llenwi'r oergell â chwrw a ffwrdd a ni! Mae llawer wedi digwydd i mi ers dechrau 2007 ac efellai y cai gyfle i sôn amdanynt, rhyw ddydd, ond nid heno! Mae hi'n noson etholiad, a dwi 'di 'nghyffroi fel plentyn 5 oed sy'n disgwyl am Sion Corn!

Dwn i ddim pam fy mod yn blogio, ond Blamerbell sydd wedi dwyn perswâd arnai heno. Ail-adrodd newyddion blogiau eraill a'r BBC fyddai berryg, ond mi cadwith o fi'n ddiwyd!

Labels: